forex trading logo

Извънкласни дейности

Форма за входHome Извънкласни дейности
Извънкласни дейности ПДФ Печат Е-мейл

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ - УЧЕБНА 2019/2020

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК –ЛЕСЕН И ИНТЕРЕСЕН – ръководител Марияна Камбурова

Описание: С помощта на интерактивни занимания по български език и литература, учениците да придобият и затвърдят знания и умения относно изговор ,правилно и изразително четене. Създаване на условия за доусъвършенстване на уменията за възприемане, осмисляне и интерпретация на литературни произведения. Чрез съзнателно и непрекъснато усвояване и усъвършенстване на родния език и развитие на творческите им заложби , учениците да повишат езиковите си ,и комуникативни компетентности .Включват: съставяне на собствен текст ,илюстрация на изучени литературни произведения/групова работа и изработване на книжки/,литературно четене, драматизация ,изготвяне на табла и посещение на културни обекти.

Изисквания: Класна стая

Област: Русе, Община: Русе, Населено място: Русе

Продължителност на учебния час: 35 мин., Възраст от 1 до 1 клас, Брой часове: 22 на Година

Начална дата: 10/4/2019, Крайна дата: 12/11/2019


УЧА И ИГРАЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ръководител Нели Тунева

Описание: Заниманията на групата са насочени към изграждане, обогатяване на знанията и уменията по английски език и привличане интереса на учениците към изяви в областта на английския език чрез използването на игрови подходи и форми на работа. Развиване на качества и умения като внимание, концентрация, логическа последователност и упоритост при работа по проект /индивидуална и групова/. Запознаване на децата с произведения на литературата и музикалното изкуство на английски език и стимулиране на творческото и оригинално мислене. Придобиване на знания и повишаване на езиковата компетентност .

Изисквания: Класна стая

Област: Русе, Община: Русе, Населено място: Русе

Продължителност на учебния час: 35 мин., Възраст от 1 до 1 клас, Брой часове: 22 на Година

Начална дата: 10/3/2019, Крайна дата: 12/12/2019


СТУДИО „ЖИВОПИС” – ръководител Снежана Иванова

Описание: Развиване на художествено – естетически възприятия, творческа дейност и художествена практика. Осъществяване на органична, осмислена връзка между всички изобразителни задачи в съответствие с познанията за изкуството. Усвояване на разнообразни изразни средства, техники и материали; емоционално общуване с произведения на изобразителното изкуство. Индивидуални и групови представяния и изяви

Изисквания: Класна стая. Материали за рисуване и моделиране.

Област: Русе, Община: Русе, Населено място: Русе

Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 3 до 3 клас, Брой часове: 20 на Година

Начална дата: 10/4/2019, Крайна дата: 12/13/2019МАТЕМАТИЧКО – 4 КЛАС – ръководител Бойка Пенчева

Описание: Идеята на групата за занимания по интереси „Математичко“ в четвърти клас е да създаде условия за повишаване интереса и мотивацията на учениците при изучаване на математиката чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в задължителната подготовка; разкриването на възможностите на всяко дете за логическо и комбинативно мислене; прилагането на новите знания в реални ситуации; развиване на внимание, концентрация, логическа последователност и упоритост при работа; стимулиране на творческото и оригинално мислене; изграждане на способността за подредено и обосновано излагане на процеса на намиране на решения чрез прилагане на различни стратегии. Очаква се учениците да разширят познанията си в областта на математиката; да обогатят математическата си култура; да работят ефикасно както индивидуално, така и в екип; да се научат да проявяват гъвкавост и креативност.

Изисквания: Класна стая.

Област: Русе, Община: Русе, Населено място: Русе

Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 4 до 4 клас, Брой часове: 22 на Година

Начална дата: 2/10/2019, Крайна дата: 9/12/2019


МАГИЯТА НА ПЕСЕНТА – ръководител Нели Пенчева

Описание: Разучаване на песни от различни стилове. Развиване на творческия дух на учениците. Изграждане на чувство за отговорност и работа в екип. подготовка за участие във всички училищни мероприятия, както и в други културни събития. запознаване с музикалната апаратура и използването й, с микрофонна техника и поведение на сцена. Изучаване на интересни факти от света на музиката. Посещение на музикални мероприятия. Изисквания: Кабинет, пиано, музикална апаратура

Изисквания: Класна стая. Музикални инструменти.

Област: Русе, Община: Русе, Населено място: Русе

Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 3 до 7 клас, Брой часове: 22 на Година

Начална дата: 4/10/2019, Крайна дата: 12/12/2019МУЛТИМЕДИЯ И ДИЗАЙН – ръководител Анелия Неделчева

Описание: Изграждане, обогатяване и задълбочаване на знанията и уменията по предмета информационни технологии. Привличане интереса на учениците към изяви в областта на информационните технологии Развиване на качества и умения като внимание, концентрация, логическа последователност и упоритост при работа по проект /индивидуална и групова/. Стимулиране на творческото и оригинално мислене. Придобиване на умения в областта на графичния и уеб дизайн, работа с различни редактори и платформи. Учениците да разширят познанията си в областта на информационните технологии Да се научат да работят индивидуално или в екип по зададен проект Учениците да развият творческото си въображение, да се научат да проявяват гъвкавост и креативност по време на създаването на продукти с помощта на информационните технологии Да представят и популяризират своите готови проекти чрез изложби и училищни медии

Изисквания: Компютърен кабинет. Мултимедийни технологии.

Област: Русе, Община: Русе, Населено място: Русе

Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 5 до 6 клас, Брой часове: 22 на Година

Начална дата: 10/5/2019, Крайна дата: 12/13/2019


СЪХРАНИ БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ И СЕМЕЙНИ ЦЕННОСТИ – ръководител Мария Николова

Описание: Да се надградят знанията по български език за езиковата система; Да се поддържа и развива интересът на учениците към българската литература и език; Да се усвоят знания и умения, които са необходими за правилно речево общуване; Повишаване потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на образователна степен чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности по бел, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище; Запознаване с разнообразни текстове – четене с разбиране; Да коментират нравствени проблеми и различни видове художествени произведения; Да се засили интересът им към създаване на различни видове текстове; Развиване на творческо и нестандартно мислене; Да се обогатят знанията на учениците, свързани с българското наследство; Да се изгради трайно отношение към проблеми, отнасящи се до опазването на историческите и културни забележителности в родния край; Да се даде възможност за творческа изява и допълнително обогатяване на знанията на ученици с изявени интереси в областта на историята; Да интерпретират извори и работят с разнообразни източници; Да усъвършенстват уменията си в изработване на презентации по предварително зададена тема с конкретно поставени изисквания; Да се научат да работят колективно по предварително възложена задача; Възпитаване и учене на родолюбие, с което се подпомагат знанията, уменията и компетенциите на учениците по предмета История и цивилизации;

Изисквания: Класна стая.

Област: Русе, Община: Русе, Населено място: Русе

Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 6 до 7 клас, Брой часове: 22 на Година

Начална дата: 10/2/2019, Крайна дата: 12/13/2019РУСЕЗНАНИЕ – ръководител Миглена Кисьова

Описание: Проучване на етнографски, природни, културни и исторически забележителности в региона. Запознаване с основни туристически маршрути. Популяризиране на по-малко познати за учениците обекти и възпитание в родолюбие и патриотизъм. Да се изгради трайно отношение към проблемите, касаещи опазването на историческите и културните паметници (посещения на музеи и други историко-географски паметници). Те са да се запознаят децата с миналото и традициите в русенския край, за да бъдат по добри граждани на ЕС и да запазят националната си идентичност, изучавайки родния край и неговите традиции

Изисквания: Класна стая.

Област: Русе, Община: Русе, Населено място: Русе

Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 5 до 6 клас, Брой часове: 22 на Година

Начална дата: 10/3/2019, Крайна дата: 12/12/2019МАТЕМАТИКА НВО 7 КЛАС – ръководител Зоринка Петрова

Описание: Темите които ще се разглеждат ще надграждат знанията получени в часовете по математика. Целите на заниманията ще са разширяване на знанията за постигане на по-високи резултати на предстоящите пробни изпити и успех на НВО. Създаване на представа за логическата структурна математиката на този етап на обучението. Развиване на наблюдателност, концентрация на мисълта, услужливост на паметта и въображението.

Изисквания: Класна стая.

Област: Русе, Община: Русе, Населено място: Русе

Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 7 до 7 клас, Брой часове: 22 на Година

Начална дата: 10/4/2019, Крайна дата: 12/13/2019


МАТЕМАТИКА 5 КЛАС – ръководител Соня Костадинова

Описание: Групата ще се занимава с допълнителна подготовка по математика, даваща възможност на учениците да упражнят и затвърдят изучения по програма материал. Ще се проведат активности, засилващи интереса към математиката, логическото и последователно мислене и работата в екип.

Изисквания: Класна стая.

Област: Русе, Община: Русе, Населено място: Русе

Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 5 до 5 клас, Брой часове: 22 на Година

Начална дата: 10/3/2019, Крайна дата: 12/12/2019


СПОРТЕН КЛУБ "ВОЛЕЙБОЛ" – ръководител Диана Цанева

Описание: Изграждане, обогатяване и задълбочаване на знанията и уменията по спорт. · Привличане интереса на учениците към изяви в областта на спорта и физическото развитие. · Развиване на физически качества и умения като внимание, концентрация, логическа последователност и упоритост при работа и тренировки. · Придобиване на умения в областта на волейбола. · Мотивиране и стимулиране на учениците да участват в състезания.

Изисквания: Спортна зала.

Област: Русе, Община: Русе, Населено място: Русе

Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 6 до 7 клас, Брой часове: 22 на Година

Начална дата: 10/6/2019, Крайна дата: 12/15/2019


АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ – ръководител Симона Дякова

Описание: Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене. Четене, писане, слушане, съчиняване, преразказване, илюстриране, драматизиране. Овладяване на граматическите категории и умения относно правописни, правоговорни и пунктуационни норми. Повишаване на езиковите и комуникативни компетентности на учениците чрез съзнателно и непрекъснато усвояване и усъвършенстване на родния език.

Изисквания: Класна стая.

Област: Русе, Община: Русе, Населено място: Русе

Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 4 до 4 клас, Брой часове: 22 на Година

Начална дата: 10/4/2019, Крайна дата: 12/13/2019


ТЕХНОЛОГИИ И ДЕКОРАТИВНО ИЗКУСТВО – ръководител Моника Каламерова

Описание: Със създаване на групата се цели развиване и изява на технологичната компетентност чрез овладяване на компоненти на дигиталната, екологичната грамотност. Да се стимулира екипната работа в проекти с елементи на икономическа и екологическа грамотност. Чрез компилацията между технологии и декоративно изкуство се синтезира продукт с утилитарно значение. Стимулира се инициативността и предприемчивостта чрез разработване на проекти по интериорен дизайн или други проекти чрез компютърни програми. Формират се потребности от труд, екипност, групова отговорност, толерантност, поставяне на деловите цели пред личностните предпочитания. Изграждат се естетически усет и вкус.

Изисквания: Класна стая.

Област: Русе, Община: Русе, Населено място: Русе

Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой часове: 30 на Година

Начална дата: 10/1/2019, Крайна дата: 12/11/2019МУЛТИМЕДИЯ И ДИЗАЙН – НАЧАЛЕН ЕТАП – ръководител Маргарита Стоилова

Описание: Изграждане, обогатяване и задълбочаване на знанията и уменията по предмета. • Привличане интереса на учениците към изяви в областта на информационните технологии • Развиване на качества и умения като внимание, концентрация, логическа последователност и упоритост при работа по проект /индивидуална и групова/. • Стимулиране на творческото и оригинално мислене. • Рисуване с графичен редактор Paint

Изисквания: Компютърен кабинет. Мултимедийни технологии.

Област: Русе, Община: Русе, Населено място: Русе

Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 4 до 4 клас, Брой часове: 22 на Година

Начална дата: 10/2/2019, Крайна дата: 12/10/2019


 

 

Анкета

Каква е причината да изберете училище Л.Каравелов?
 

Кой е тук?

В момента има 21 посетителя в сайта


Новости

Популярно

Важни новини

Благотворителност

 

Каравеловци за поредна година помагат на връстниците си от приютите на отец Иван

ВИДЕО

Благотворителната кампания за набиране на дарения се организира в навечерието на Коледа по инициатива на русенска бизнес дама, зад която застават и учениците.

Най-активни отново са децата от ОУ „Любен Каравелов“ в Русе, подкрепени от родителите и учителите си. Днес те натовариха събраните дарения, предназначени да нуждите на двата приюта в Нови хан и Якимово.

„Това включва хранителни пакетирани продукти, завивки, битова техника, която е работеща, може и да не е нова. Децата донесоха много играчки, защото освен хранителните продукти, те мислят, че трябва да има за питомците на приютите играчки и украса за елха. Това е наистина една инициатива , с която показваме на децата нашето отношение какво трябва да бъде. Когато имаме повече, да дарим на тези, които имат по-малко“, сподели началният учител и координатор на акцията в училището Илка Тотева.

За децата участието в подобни акции е нещо, което ги кара да се чувстват полезни. „Този свят има нужда от добро, ние сме бъдещето на нашата държава и ако ние не подадем ръка на нуждаещите се, то тогава кой. Прекрасно е, просто чувството е неописуемо да помогнеш на някого“, казва ученичката Алина Милкова.

В инициативата са се включили и граждани, които също искат да помогнат. „Желаем да правим това не само до Коледа и затова започнахме още в месец ноември. Към нас се включиха и други граждани, които ползваха нашето училище като пункт за събиране на тези помощи, така че нашето общество в момента наистина е настроено и има нужда да помага. И училището е едно от обществените организации, които трябва да бъде връзката с гражданите и да съдейства това нещо да се разпространява и всички да правим добро“, казва още Илка Тотева.

13.12.2019

Лъч надежад

На 28.11.2019 г., във връзка с традиционния коледен базар, се проведе събрание на членовете на Ученическия съвет. На него бяха обсъдени исканията на учениците и гласувани решения, свързани с дейностите на училището.

Чрез абсолютно мнозинство се реши средствата, събрани от базара, да бъдат в помощ на майка на техен съученик, която е с диагноза множествена склероза. За същата тази кауза (за фондация „Да помогнем на Лидия“), учениците се съгласиха да бъде поставена дарителска кутия във фоайето на училището.

В този труден свят, изпълнен с множество изпитания на човешкия дух, нашите сърцати ученици отново решиха да са в помощ на нуждаещия се. Да протегнат ръка. Да бъдат онзи лъч надежда, от който се нуждаем. Заедно да заразяват с добрина и човечност.

Продължава...

Изграден с помощта на Joomla!. Създаден от: Георги Георгиев.