Графици Печат

График за контролните работи в начален етап - II срок на учебната 2019/2020

График за контролните и класни работи в прогимназиален етап - II срок на учебната 2019/2020

График за втория час на класа на класните ръководители за II срок на учебната 2019/2020

График за консултации с ученици по предмети - II срок на учебната 2019/2020

График за консултации с родители на учениците от групите за  ЦОУД - II срок на учебната 2019/2020