Училищни документи Печат

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на училището

Годишен план за дейността на училището

Правилник за дейността на училището

Учебен план

План за квалификационната дейност в ОУ "Любен Каравелов"

Форми на обучение

Мерки за повишаване качеството на образование в ОУ "Любен Каравелов"

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за представяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

Инструкция за безопасна работа в компютърните кабинети

Инструкция за организационните процедури по използване на информационните системи

Инструкция за осигуряване на достъп до обществена информация

Процедура при установяване на насилие и тормоз в училище

Заповед пропускателен режим

Правилник пропускателен режим