За Вас, седмокласници! Печат

Инструкции във връзка с прием 2020 година

За да продължат образованието си в осми клас, учениците задължително подават заявления за участие в класиране, независимо от техните резултати от НВО по БЕЛ и по математика.

Подаването на документи за участие в първи етап на класиране е в периода от 03 до 07 юли 2020 г.

Работно време на училищната комисия:

В периода от 03.07.2020 г. до 07.07.2020 г. – всеки работен ден от 8:00 ч. до 19:00 часа;

В периода от 04.07.2020 г. до 05.07.2020 г. – почивните дни от 9:00 ч. до 13:00 часа;

Място на работа – учителска стая в ОУ „Любен Каравелов“ - Русе

Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки заявления за участие в класиране за първи и трети етап ще се подават по следните начини:

 

  • онлайн чрез електронната страница на МОН

  • в училището, в което учениците завършват 7. клас;

  • в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в 8. клас.

Входът в платформата за кандидатстване се осъществява чрез въвеждане на входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика. Тази опция е валидна за всички седмокласници, независимо къде са завършили 7. клас.

Попълването на заявлението и подреждането на желанията в него е важна част от процеса на кандидатстване!

Независимо от резултатите на ученика от НВО по български език и литература и по математика, профилите и специалностите от професии следва да се подредят според неговите желания. Това означава: на първо място в заявлението да се впише най-желания профил или най-желаната специалност, на второ – следващата по желание специалност и т.н. Няма ограничение за броя на посочените профили и/или специалности. Желанията се избират от падащо меню в рубрика ЖЕЛАНИЯ.

Заявленията в училищата се подават от учениците в присъствието на техен родител. При подаване на заявленията са необходими следните документи:

оригинал на служебната бележка с резултатите от изпити чрез тест по БЕЛ и по математика, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас;

оригинал и едно копие на свидетелството за завършено основно образование;

оригинал на медицинско свидетелство на кандидата - само при кандидатстване за специалности от професии в професионални гимназии документ за самоличност на кандидата.

Обявяването на списъците с класираните ученици на първи етап е до 13 юли 2020 г. на електронната страница на МОН и на сайта на РУО – Русе.   Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаването на заявление за участие във втори етап на класиране е до 16 юли 2020 година включително.   Учениците, приети по първо желание, задължително се записват в училището, в което са приети в посочения по-горе срок. В противен случай губят мястото си и ще могат да участват само в третия етап на класиране за обявените свободни места. Учениците, приети по второ и следващо желание до 16 юли 2020 г. имат следните възможности:

да се запишат в училището, в което са приети;

да подадат заявление за участие във втори етап на класиране.

Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което е класиран кандидата!  В това заявление учениците нямат право да пренареждат желанията си, но запазват мястото си от първо класиране!

Необходими документи за записване в училището, в което ученикът е класиран са:

оригинал на свидетелство за завършено основно образование;

оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

Във втори етап на класиране участват:

кандидатите, които са класирани на първи етап и са подали заявление за участие във втори етап на класиране;

кандидатите, които са подали заявление за участие в първи етап на класиране, но не са класирани.

Кандидатите, класирани на първи етап, които не са се записали и/или не са подали заявления за участие във втория етап не участват във втория етап на класиране и губят мястото си. Обявяването на списъците с приетите на втори етап на класиране е до 20 юли 2020 година включително на електронната страница на МОН електронната страница и на сайта на РУО – Русе Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е до 22 юли 2020 година включително в училището, в което е приет кандидата. Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:

оригинал на свидетелство за завършено основно образование;

оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

Обявяването на записалите се ученици и на броя на свободните места след втори етап на класиране е на 23 юли 2020 година на страницата на РУО-Русе.   Документите за участие в третия етап на класиране ще се подават от 24 до 27 юли 2020 година включително по следните начини:

онлайн чрез електронната страница на МОН електронната страница

в училището, в което учениците завършват 7. клас;

в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в 8. клас.

Необходими документи:

 

  • оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование;

  • служебна бележка (оригинал) от училището с резултатите от Националното външно оценяване по БЕЛ и по математика;

  • медицинско свидетелство (оригинал и копие) само при кандидатстване в професионални гимназии;

  • документ за самоличност на кандидата;

  • заявление (по образец) за участие в трети етап на класиране, което ще получите на място, при подаване на документите.

  • ВАЖНО:

 

документите за участие в класирането се приемат задължително в присъствието на ученик и родител;

при подаване на заявление за трети етап на класиране кандидат-гимназистите попълват ново заявление, в което вписват само паралелките, в които има обявени свободни места;

за едно желание се счита вписването на един ред от списъка с незаети места след втори етап на класиране;

желанията се подреждат според предпочитанията на кандидата.

Обявяването на списъците с класираните на трети етап на класиране е до 29 юли 2020 година включително на електронната страница на МОН електронната страница и на сайта на РУО – Русе.   Необходими документи за записване в училището, в което ученика е класиран:

оригинал на свидетелство за завършено основно образование;

оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална паралелка.

Записването в съответните училища след трети етап на класиране е на 30 юли 2020 година. Обявяването на свободните места след трети етап на класиране е на 03 август 2020 година в РУО–Русе. Попълването на свободните места след трети етап на класиране и записването се определя от директора на съответното училище в срок до 10 септември 2020 година включително.

Информация по чл. 13 от Общия регламент за защита на данните за родителите и учениците, участващи в прием след завършено основно образование през учебната 2019/2020 година

Като обработващ лични данни Регионално управление на образованието – Русе Ви информира, че личните Ви данни се събират единствено и само за целите на приема след завършено основно образование през учебната 2019/2020 година и няма да бъдат ползвани за други цели. Обработването на данните Ви е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес и при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, съгласно член 6 параграф 1, буква Д от ОРЗД. Личните Ви данни ще бъдат предоставени само на училището, в което сте класиран/а/. Личните Ви данни, събрани във връзка с целта посочена по-горе ще се съхраняват само за периода на приема след завършено основно образование за учебната 2019/2020 година, а именно от момента, в който Вие предоставите тези данни до момента на Вашето записване в училище. Вие, като субекти на лични данни, имате право на достъп, коригиране или изтриване на Ваши лични данни или на ограничаване на обработването на личните Ви данни както и да направите възражение срещу обработването на данните Ви. С Регионално управление на образованието – Русе може да се свържете на тел. 082 834 532 и на адрес: гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ № 18, ет. 10, стая № 2.


Избери училище в Русе!

МГ "Баба Тонка"

АЕГ "Гео Милев"

ПГИУ "Елиас Канети"

СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"

ПГ по туризъм "Иван П. Павлов"

СУ "Христо Ботев"

ПГСАГ "Пеньо Пенев"

ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"

ПГО "Недка и Иван Лазарови"

ПГМТ "Ю. Гагарин"

ПГПТ "Атанас Буров"

ПГСС "Ангел Кънчев"