forex trading logo

Форма за входМатериали за БДП ПДФ Печат Е-мейл

Материали за БДП

Стратегически и нормативни документи


Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030)

Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030), утвърдена със    Заповед № РД09-528/ 02.03.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 04.03.2021 г.)

Заповед по дейността № РД09-660/15.03.2021 г. за утвърждаване на   План за действие 2021 г. за безопасност на движението по пътищата на МОН, във връзка с прилагане на Национална стратегия по безопасност на движението по пътищата в Република България 2021–2030 г. и Плана за действие 2021–2023 г. към нея на централно (секторно) ниво (публ. 16.03.2021 г.)


Закон за движението по пътищата

Допълнителни разпоредби - § 4
Министърът на образованието и науката осигурява чрез съответните учебни планове задължителното изучаване от учениците в системата на средното образование на правилата за движение по пътищата


Административни актове

Заповед № РД09-2832/31.10.2019 г. на министъра на образованието и науката относно осъществяване на национално ниво изготвянето, обмена на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия (ПТП) с участие на деца, набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията, както и за изпълнението на националните мерки за ограничаване на ПТП с участието на деца (публ. 10.12.2019 г.)

Системата от мерки на Министерството на образованието и науката за безопасност на движение по пътищата, които са неразделна част от Заповед № РД09-2061/ 08.08.2019 г. (публ. 10.12.2019 г.)

Европейски политики и практики за обучение и проверка на знанията по пътна безопастност (реферативен обзор) (публ. 05.12.2019 г.)

Програми за обучение по БДП

Най-добри практики в безопасността на движението по пътищата (публ. 10.12.2019 г.)

Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) съгласно приложенията:

Програма за обучение по БДП за първа група в детската градина

Програма за обучение по БДП за втора група в детската градина

Програма за обучение по БДП за трета група в детската градина

Програма за обучение по БДП за четвърта група в детската градина

Програма за обучение по БДП за I клас

Програма за обучение по БДП за II клас

Програма за обучение по БДП за III клас

Програма за обучение по БДП за IV клас

Програма за обучение по БДП за V клас

Програма за обучение по БДП за VI клас

Програма за обучение по БДП за VII клас

Програма за обучение по БДП за VIII клас

Програма за обучение по БДП за IX клас

Програма за обучение по БДП за X клас

Модул за обучение по БДП за XI клас

Модул за обучение по БДП за XII клас

Учебна документация по Методика на преподаване на БДП

Примерна учебна програма за обучение на децата и учениците-велосипедисти за групи от ІІІ - ІV клас и от V - VІІ клас


Писма до регионалните управления на образованието (РУО)

Писмо № 9105-221/29.06.2021 г. относно гарантиране на мерки по БДП при организирани детски и ученически пътувания с обща цена (публ. 05.07.2021 г.)

Писмо № 9105-100/23.03.2021 г. относно утвърждаване на План за действие 2021 г. за БДП на МОН и във връзка с прилагане на Национална стратегия по безопасност на движението по пътищата в Република България 2021–2030 г. и Плана за действие 2021–2023 г. към нея на централно (секторно) ниво (публ. 01.04.2021 г.)

Писмо до РУО с № 9105-404 от 09.01.2020 г. с информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване (публ. 15.01.2020 г.)

Писмо № 9105-435/05.12.2019 г. до началниците на РУО относно предприемане на мерки по БДП през зимния сезон от ДГ, училищата и ЦПЛР (публ. 10.12.2019 г.)
Писмо № 9105-404/18.11.2019 г. до началниците на РУО към   Заповед № РД09-2832/31.10.2019 относно определяне на административни звена в МОН, които да отговарят за изпълнението на Наредба № 8121з-194 от 21.02.2019 г. (публ. 10.12.2019 г.)
Писмо № 9105-300/04.09.2019 г. до началниците на РУО относно провеждане на обсъждания по БДП на училищно ниво(публ. 10.12.2019 г.)


Контролни карти


Удостоверения, издавани от висши училища, провели квалификационни курсове по БДП (образци) могат да се намерят в Архив


Международни и национални инициативи, свързани с БДП

Мероприятия по безопасност на движението, организирани от Националния дворец на децата (публ. 21.01.2020 г.)

Указание за провеждане на Национална ученическа викторина по безопасност на движението “Да запазим децата на пътя”, 12 – 14 май 2020 г., гр. Монтана (публ. 21.01.2020 г.)

Наредба за организиране и провеждане на Републиканския шампионат по приложно колоездене “Младежта за безопасност на движението” през 2019 година (публ. 21.01.2020 г.)


Съвместни проекти и инициативи


Национална викторина по безопасност на движението “Да запазим децата на пътя”

Провежда се с подкрепата и съдействието на: Национално движение по приложно колоездене “Младежта за безопасност на движението”, Асоциация  “Безопасност на движението за децата и младежите”, Български червен кръст, СБА и община Смядово, област Шумен. Указание »

1 листовка »

2 листовка »


Републикански шампионат по правилата на Международния алианс по туризъм /ФИА/

Цели:

  • Запознаване със законодателни и технически предписания за движение по пътищата; изграждане на правилно поведение по отношение на всички участници в пътното движение; създаване на условия за закрила на децата – участници в движението;
  • Усвояване на знания за правилата за движение и формиране на практически умения за адекватно и безопасно поведение в пътна обстановка; установяване на повреди и управление на велосипед.

Срок на провеждане: м. април - м. юни 2018 г.

Организатори: НДД, СБА, НДПК, ДНСП-МВР, БЧК


Републикански шампионат “Младежта за безопасност на движението”

Задачи:

  • Да се популяризира движението за безопасност и култура на поведение в пътна обстановка сред децата и да се съдейства за разгръщане на инициативата за усвояване на необходимите знания и практически навици за опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение.
  • Да се повиши техниката и умението за управление на велосипедистите при спазване на правилата за движение по улиците и пътищата.
  • Да се съдейства за усвояване на приложните елементи от специализираните програми по безопасност на движението и медико-санитарна защита.

Срок на провеждане: м. април - м. юли 2018 г.

Организатори: НДД, СБА, НДПК, ДНСП-МВР, БЧК


Международен стандарт БДС ISO 39001:2012

„Системи за управление на безопасността на движението. Ръководство и указания за ползване.“

  • най-добри световни практики;
  • за организации, държавни, частни, малки голeми, в  различни сфери на дейност които имат отношение към   движението по пътищата;
  • предлага инструментариум за създаване на Системи за управление безопасността на движението, с цел ограничаване на рисковете и недопускане на ТПТП;
  • стратегически документ който осигурява възможности, които не могат да се постигнат с други средства.

 

Анкета

Каква е причината да изберете училище Л.Каравелов?
 

Кой е тук?

В момента има 17 посетителя в сайта


Новости

Популярно

Важни новини

Изложби

„Пролетно настроение“ в ОУ„ Любен Каравелов“

Красива и пъстроцветна пролетна изложба е подредена във фоайето на  ОУ„ Любен Каравелов“  - Русе от учениците в групите за целодневна организация на учебния ден и за извънкласни дейности “ Мултимедия и дизайн“, които посрещнаха пролетта и заразиха с пролетно настроение учители , ученици и родители.

Пролетта идва, за да възроди всичките ни надежди, копнежи и мечти. Светът се пробужда, а енергията кипи и прелива. И от нея се раждат толкова нови  свежи идеи, толкова красиви и творчески мисли…

В унисон с всичко, което ни дарява пролетта и с подкрепата на своите преподаватели,  учениците сътвориха изключително интересни поздравителни картички  и апликации на разцъфнали дървета, цветя, лястовици и щъркели. Няма как да не привлекат вниманието ви и празничните кошнички, пиленца, зайчета, кокошчици, панделки, пролетни цветя, лястовици, калинки, пеперуди и пъстри яйца. Всички творби, направени с помощта на разнообразни техники- квилинг, декупаж, оригами, предизвикват възхищение с прецизната си изработка и умелото съчетаване на цветовете. Изложбата е и своеобразно послание на към всички работещи в ОУ “Любен Каравелов” с пожелание за повече усмивки по лицата им и ежедневие, пъстро като цветовете на пролетта.

март 2019 г.


 

Продължава...

Изграден с помощта на Joomla!. Създаден от: Георги Георгиев.