Устав на ученическия съвет Печат

 

У   С   Т   А   В

 

на

У Ч Е Н И Ч Е С К И Я     С Ъ В Е Т

ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН   КАРАВЕЛОВ” - РУСЕ

І. Общи положения:

 

1. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи ученическата общност.

2. Изграждането на ученически съвет е отговор на потребностите от хуманизиране и демократизиране на взаимоотношенията в училище.

3. Принципи на действие : демократичност, толерантност, инициативност.

ІІ. Цели на ученическия съвет:

1. Да обединява и представлява учениците от училището.

2. Да дава гластност на проблемите на учениците.

3. Да защитава правата и интересите на учениците

4. Да стимулира ангажираността на учениците за включването им в общоучилищния живот.

5. Да съдейства изграждането на позиции на нетърпимост към негативните явления и процеси в училището и обществото.

6. Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност.

7. Да участва в планиране и осъществяване на извънкласни дейности с развлекателен и обществено-значим характер

ІІІ. Изграждане на ученическия съвет и процедура на избор:

1. В състава на  ученическия съвет се включват  по един представител от всички паралелки ( от втори до седми клас ).

2. Учениците от всяка паралелка избират своя представител чрез явен или таен избор. Той трябва да отговаря на следните изисквания: редовен и последователен в учебната дейност; отговорен и инициативен; безпристрастен и упорит при решаване на проблеми; човек, чието мнение се уважава в класовия колектив и има изграден авторитет за да представя достойно класа си.

3. Учениците могат да търсят съдействие от педагогическия екип и класните ръководители в процеса на избор на представител на класа в ученическия съвет

4. Сформираният ученически съвет избира свое ръководство и работи на екипен принцип в съответствие с нормативната уредба в областта на образованието и Вътрешните правилници на училището

ІV. Дейности на ученическия съвет:

1. Повдига и разрешава (или участва в разрешаването) възникнали проблеми, свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности.

2. Изразява и защитава интересите на учениците пред училищното ръководство и Педагогическия съвет.

3. Участва в организацията  и провеждането на дейности на класа и общоучилищни изяви.

4. Участва при изработването на:

- годишния план за часа на класа;

- раздел ”Гражданско образование” на плана за УВР на училището.

- правилника за вътрешния ред (разделите ”Права и задължения на учениците” и “Взаимоотношения учители-ученици”.

5. Взема отношение при предложения за похвали и наказания на ученици.

6. Прави предложения пред училищното ръководство за разглеждане на Педагогически съвет на проблеми, касаещи училищната общност.

7. Взема отношение при разрешаване на конфликти по процедура и ред, определен от Правилника за вътрешния ред в училище;

8. Участва при изграждане на информационни органи в училище (вестник, радио и др.)

9. Проучва интересите на учениците и съдейства за организиране на дейности за удовлетворяването им.

10. Инициира и участва в работа по проекти, самостоятелно или съвместно с учители, училищно ръководство, родители.

11. Търси сътрудничеството на родители, общественост, неправителствени организации.

12. Периодично изнася информация за предстоящи събития и отчита дейността си на определеното за това място.

V. Ученическият съвет взаимодейства с:

- класните ръководители и учителите;

- училищното ръководство и Педагогическия съвет;

- родителските съвети по класове;

- училищното настоятелство;

- ученическите съвети на други училища;

- извънучилищни институции, организации и фирми;

- неправителствени организации, сдружения.

VІ. Финансиране:

Финансово дейността на ученическия съвет се подпомага от училищното настоятелство, спонсори, благотворителни дейности и други инициативи на учениците и училището.